Kontakti

 • MINISTRIA E EKONOMISË
  SQUARE "ZAHIR PAJAZITI", NO.36
  10000 PRISHTINË, REPUBLIKA E KOSOVËS
 • Administratori i Sistemit, +383 (38) 200 215-87

 • MINISTRY OF ECONOMIY
  SQUARE "ZAHIR PAJAZITI", NO.36
  10000 PRISHTINA, REPUBLIC OF KOSOVO
 • System Administrator, +383 (38) 200 215-87

 • MINISTARSTVO EKONOMIJE
  TRG "ZAHIR PAJAZITI" BR.36
  10000 PRIŠTINA, REPUBLIKA KOSOVA
 • Administrator sistema, +383 (38) 200 215-87